Toàn bộ hàng được Chợ em làm sạch, cấp đông và đóng gói 500gr 
ĂN ĐI, chờ chi ...

SÁNG nay ĂN gì

ỦN ỈN ỤT ỊT

HÀNG LÒNG

ỤM BÒ

GIA CẦM

HÀNG CHẢ

HẢI SẢN

HÀNG CÁ

RAU CỦ

HÀNG KHÔ

GIA VỊ